hlavicka
Bazální stimulace
Bazální stimulace je moderní ošetřovatelský koncept podporující vnímání, orientaci, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Umožňuje i klientům v těžkém stupni demence vnímat své tělo i své okolí a navazovat určitý druh komunikace. Zaměřuje se na všechny oblasti lidských potřeb. Vychází z předpokladu, že nedostatek podnětů z okolního světa, ale i ze sebe samých, vede k deprivaci jedince. Ve snaze zabránit takovéto deprivaci nabízí bazální stimulace cílenou péči, která umožňuje neustálý přísun podnětů. V našem domově se na uplatňování bazální stimulace při každodenní péči o klienty cíleně zaměřujeme. V současné době máme v tomto konceptu proškoleno 80% pracovníků přímé péče.
Bazální stimulace se skládá z léčebných postupů, jejichž cílem je přizpůsobit se aktuální životní situaci seniora a poskytnout mu vhodnou a odpovídající podporu v kognitivní, pohybové a komunikační oblasti. Stimulace jednotlivých lidských smyslů posiluje uvědomování si svého těla, jeho hranic, ale také sebe sama. Lidský mozek si uchovává své životní návyky a cílenou stimulací uložených vzpomínek lze znovu aktivovat jeho činnost.

Prvky základní stimulace:
 • somatické - tělesné podněty (doteky, masáže, aj.) pomáhají uživateli vnímat vlastní tělo;
 • vestibulární - pomáhají s orientací uživatele v prostoru a uvědomování si své vlastní polohy v něm;
 • vibrační - pomáhá vnímat vibrace a chvění lidského hlasu;

Prvky nástavbové stimulace:
 • optické – stimulace zrakového ústrojí, předkládání známých podnětů v kontrastních barvách uživateli;
 • auditivní – stimulace sluchového ústrojí, uživateli se pouštějí jeho oblíbené a známé zvuky;
 • orální – oblíbené tekutiny a potraviny stimulují receptory chuti;
 • taktilně-haptické – zaměřené na osvojování manipulace s předměty (hmat, dotyk);
 • olfaktorické – stimulace čichovými podněty (vůněmi a pachy).

Cílem je umožnit klientovi vnímat vlastní tělo i své okolí a podpořit komunikaci na neverbální úrovni.
U klientů, kteří nezvládnou komunikovat na běžné úrovni, se snažíme najít jiné komunikační kanály – doteky. Dotek je nejjednodušší formou komunikace beze slov. Poskytuje vjemy z povrchu těla a vnitřního prostředí organismu. Dotek utváří vztahy a dává jim význam. Poskytuje klientovi jistotu, umožňuje orientaci a navozuje příjemný pocit.

Iniciální dotek
Nečekané doteky nebo necílené doteky mohou u klientů se sníženým stupněm vnímání vyvolávat pocit strachu a nejistoty. Mohou je lekat i některé naše projevy, které přichází nečekaně. Proto musíme dát klientovi jasně najevo, kde začíná a kde končí naše přítomnost a činnost u něho. Tuto informaci můžeme poskytnout pomocí cíleného doteku, tzv. INICIÁLNÍHO DOTEKU. Místo doteku zvolíme na základě biografické anamnézy, nejčastěji to bývá rameno a pevným, zřetelným dotekem ho vždy informujeme o počátku a ukončení naší přítomnosti či činnosti s jeho tělem. Dotek je jasný, zřetelný a přiměřeného tlaku. Je nutné jej podpořit i verbálně a musí ho všichni, kteří přijdou s klientem do styku respektovat a poskytnout, včetně návštěv. Každý příchozí o něm musí být informován, což zajišťuje cedulka na viditelném místě u postele, kde je označeno místo iniciálního doteku a verbální projev.

Desatero bazální stimulace
 • Přivítat se a rozloučit s osobou vždy stejnými slovy
 • Dodržovat iniciální dotek
 • Hovořit zřetelně, jasně a ne příliš rychle
 • Nezvyšovat hlas a hovořit přirozeným tónem
 • Dbát, aby naše mimika, tón našeho hlasu a gestikulace odpovídaly významu našich slov
 • Používat takovou formu komunikace, na kterou byl klient zvyklý
 • Nepoužívat v řeči zdrobněliny
 • Nehovořit s více osobami najednou
 • Při komunikaci redukovat rušivý zvuk okolního prostředí
 • Umožnit reagovat osobě na naše slova

TIP pro rodinné příslušníky:
Přivítáme, pokud nám při nástupu do Domova sdělíte, jaké má váš blízký oblíbené vůně, jídlo, hudbu, barvu a zvyklosti v péči o vlastní osobu (stravování, hygiena, denní režim) apod. Tyto informace nám pomohou při tvorbě individuálního plánu péče a také při sestavení odpovídajícího plánu bazální stimulace.